Wat gaan werknemers per 1 juli kosten? Nieuwe rekenregels
De werkgeversbijdrage voor kinderopvang blijft dit jaar gelijk

Wat gaan werknemers per 1 juli kosten? Nieuwe rekenregels

Redactie Baaz

De maand juli staat weer voor de deur en dat is elk jaar weer het geijkte moment waarop wetswijzigingen en nieuwe regels gaan gelden. Zo ook de rekenregels (minimumlonen, sociale premies, heffingskortingen en belastingtarieven). Baaz geeft een overzicht.

Aanpassing daglonen

Per 1 juli 2014 wordt het afgeronde bruto minimumloon met 0,65 procent verhoogd. Hetzelfde percentage geldt voor de daglonen van WAO/WIA, WW en ZW. Het maximumdagloon is 198,28 euro per dag, op jaarbasis 51.751,08 euro. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen blijft voor 2014 197,74 euro per dag, op jaarbasis 51.414,00 euro.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 voor de leeftijdsgroep van vijftien tot en met 22 jaar tussen de 20,70 euro en 58,66 euro per dag. Vanaf 23 jaar geld een minimumloon van 69,01 euro per dag wat overeenkomt met 1495,20 euro per maand. Dit zijn brutobedragen exclusief vakantiegeld. Het volledige overzicht zie je hieronder.

Gemiddelde premie Sectorfondsen

Als werkgever ben je aangesloten bij een sectorfonds en draag je een percentage van het loon van je werknemers af aan het fonds. In de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld dat over uitkeringen een sectorpremie wordt geheven die is gebaseerd op de gemiddelde sectorpremie van het voorgaande jaar. Voor 2014 wordt dit percentage eenmalig gecorrigeerd voor de modernisering van de Ziektewet. De over uitkeringen te heffen sectorpremie per 1 januari 2014 bedraagt derhalve 2,04 procent. Dit percentage wordt niet aangepast per 1 juli 2014. Overigens geldt het gemiddelde percentage niet wanneer de uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever betaalt. In dat geval worden de bedrijfstakpercentages toegepast.

Overige rekenregels

  • De ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage voor werkgevers is bijgesteld van 7,75 euro naar 7,50 euro
  • De sectorfondspremie gaat van 2,76 euro naar 2,68 euro 
  • De werkgeversbijdrage voor kinderopvang blijft gelijk
  • De (Premie)grenzen die per 1 januari 2014 gelden blijven ongewijzigd.
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie