Reactie NBBU op regeerakkoord: aan tafel!

Reactie NBBU op regeerakkoord: aan tafel!

Redactie Baaz

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hun coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen willen de arbeidsmarkt de komende jaren verder hervormen. De NBBU zette afgelopen tijd met het afsluiten van de nieuwe cao al stappen in die richting. “Nu het akkoord er eindelijk ligt, is het zaak met elkaar om de tafel te gaan. Wij bieden hierbij graag onze kennis en expertise aan”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian.

Het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen uit het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst eruit komt te zien. In de uitwerking van de verschillende voorstellen zal de NBBU advies geven en suggesties doen om de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst.

Van werk naar werk en meer permanente scholing

De coalitie creëert kansen voor intermediairs door in te blijven zetten op van werk-naar-werk-routes bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Ook zet het kabinet structureel in op meer permanente scholing van alle werkenden. Daarnaast moeten volwassenen toegang krijgen tot ROC’s. Dit sluit aan bij een leven lang ontwikkelen, waar de NBBU al langer op inzet, en draagt bij aan loopbaanpaden, van werk-naar-werk-trajecten en van geen-werk-naar-werk-trajecten.

Arbeidsmigranten

Net als het vorige kabinet neemt het aanstaande zich voor de aanbevelingen van de commissie-Roemer over de positie van arbeidsmigranten in Nederland uit te werken. De NBBU blijft bij de uitwerking van deze voorstellen nauw betrokken. De NBBU vindt het goed dat het kabinet zich inzet om meer woningen voor arbeidsmigranten beschikbaar te krijgen.

Inzet op vakmensen bij energie, bouw en infra

Het kabinet zet in op meer vakmensen in de energietransitie, de bouw van extra woningen en de verbetering van de infrastructuur. Dit is noodzakelijk en biedt intermediairs in deze sectoren extra kansen, in de vorm van opleiden of van werk naar werk helpen.

Mkb als uitgangspunt voor beleid

De coalitie wil de regeldruk voor het mkb aanpakken. Met een mkb-toets bij wetgeving wordt gekeken of regels ook voor mkb-ondernemers uitvoerbaar zijn. Dit zijn goede punten, die ertoe moeten leiden dat regelgeving voor ondernemers eenvoudiger en beter te beheersen wordt.

Verhoging minimumloon

De coalitie wil het minimumloon wijzigen in een minimumuurloon en dit minimumuurloon verhogen. De NBBU vindt dit een goede zaak. Om te voorkomen dat de opstapfunctie van uitzenden voor deze groepen werkenden verloren gaat, zouden bij de verhoging de werkgeverslasten verlaagd moeten worden. Zo blijven meer mensen deelnemen op de arbeidsmarkt voor een hoger minimumloon.

Meldplicht uitzenders bij discriminatie

De NBBU is tegen elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt en voert hier al jaren actief beleid op. Het hebben van een antidiscriminatiebeleid en dit implementeren, is onderdeel van de lidmaatschapseis van de NBBU.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie