Gastcolumn: Wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verminderen (Deel 2)
Gastcolumn: Wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verminderen (Deel 2)

Gastcolumn: Wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verminderen (Deel 2)

Redactie Baaz

In mijn vorige column gaf ik aan hoe verzuimbeleid kan helpen bij het verminderen van verzuim en wat jouw verplichtingen als werkgever zijn. In dit tweede deel belicht ik twee belangrijke onderdelen om het verzuimbeleid uit te voeren: de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), waarbinnen verzuimbeleid valt, en de preventiemedewerker die (mede)verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de maatregelen om verzuim te beperken.

Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2005 veranderde het oude systeem van arbodienstverlening. Eén van de belangrijkste veranderingen hierin was de introductie van een preventiemedewerker binnen de eigen onderneming. Hoewel de wijziging inmiddels tien jaar geleden is doorgevoerd, merk ik dat bij veel ondernemers ‘de verplichte preventiemedewerker’ ongeacht de aard van de onderneming onbekend is.

De preventiemedewerker

Volgens artikel 13 van de Arbowet ben je als werkgever verplicht je, bij het voeren van het arbobeleid, te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers: een preventiemedewerker. Dit is een medewerker belast met preventieve taken, met als doel om ongevallen en verzuim te voorkomen. Deze medewerker ondersteunt zijn werkgever bij het verzorgen van een veilige werkplek. Uiteindelijk blijft de werkgever eindverantwoordelijk. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag je als directeur/eigenaar zelf de preventiemedewerker zijn. Als er echt geen mogelijkheden zijn om de arbo-ondersteuning binnen het bedrijf te organiseren, mogen andere externe deskundigen ingehuurd worden. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E);
  • Adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Maatregelen (mede) uitvoeren.

De belangrijkste overige taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Aanspreekpunt zijn over zaken welke te maken hebben met veiligheid binnen de onderneming;
  • Verzorgen van training en voorlichting over preventie;
  • Opzetten van een (risico)managementsysteem;
  • Registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten en ongevallen.

Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.  Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Volgens artikel 5 van de Arbowet ben je als werkgever verplicht om een RI&E op te stellen. Dit is de basis van het arbobeleid in ieder bedrijf. Vanuit Inspectie SZW worden bedrijven gecontroleerd of ze allemaal een actuele RI&E hebben. Voor kleine organisaties, maximaal 25 werknemers, kan de preventiemedewerker deze zelf uitvoeren. In grotere organisaties zal meer deskundige ondersteuning nodig zijn. De preventiemedewerker voert dan wel de regie hierop. Hij is het aanspreekpunt voor de externe deskundigen. Vervolgens speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol bij de opvolging van de RI&E en bewaakt de uitvoering van een plan van aanpak.

In de RI&E breng je de risico’s in kaart die werknemers kunnen lopen bij de uitvoering van het werk. Vervolgens ga je deze potentiële risico’s evalueren en beoordelen. Dit betekent dat je uitzoekt hoe groot ieder risico is, oftewel je gaat kans x-effect afwegen. Vervolgens ga je prioriteren en per risico de beste maatregelen zoeken. Deze maatregelen zet je in het plan van aanpak. In deze RI&E wordt vervolgens ook  het verzuimbeleid opgenomen. Een goed verzuimbeleid bevat de volgende onderdelen: preventie, procedures bij ziekmelding, begeleiding en re-integratie. Belangrijk is dat elke werknemer op de hoogte is van het verzuimbeleid. Het is aan te raden om elke medewerker een kopie van het verzuimbeleid te geven en voor ontvangst te laten tekenen.

Signaleren en reageren

Bij verzuim is het belangrijk dat je als werkgever snel  signaleert en tijdig reageert op (langdurige) zieke medewerkers. Hierdoor heb je de mogelijkheid om de werknemer passende begeleiding te bieden en zo langdurig verzuim te voorkomen.

Wil je graag meer weten over het bedrijfsrisico Verzuim? Kijk dan op onze speciale themapagina. Daarnaast lees je meer in het Interpolis e-book over ziekteverzuim.

Lees hier het eerste deel van de column van Aart.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie