Alles over de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Alles over de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Redactie Baaz

Ook als partijen met elkaar afspreken dat zij een overeenkomst van opdracht met elkaar aangaan en geen arbeidsovereenkomst, dan kan de Belastingdienst daar anders over denken. Als de Belastingdienst vindt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan zal de werkgever loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

VAR is gewijzigd in DBA

Het systeem van de VAR is gewijzigd. Het kabinet vond dat de VAR slechts een schijnzekerheid aan de opdrachtnemer bood over zijn fiscale status (wel of geen dienstbetrekking) en een vrijwel ongeclausuleerde vrijwaring aan de opdrachtgever. Het kabinet vindt dat niet wenselijk en heeft daarom voorgesteld om het systeem van de VAR aan te passen. Het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is daarom ingediend. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben inmiddels met het voorstel ingestemd. De wet trad op 1 mei 2016 inwerking en per 1 mei 2017 moeten ondernemers zich ook echt aan de wet gaan houden.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De wet houdt – kort gezegd – in dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer samen verantwoordelijk zijn voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst toch een dienstverband constateert.

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten op haar site gepubliceerd. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen deze contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken. 

Geen loonheffingen

Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens de voorbeeldovereenkomst of volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, weten de opdrachtgever en de opdrachtnemer zeker dat geen loonheffingen ingehouden en betaald hoeven te worden. Daarom is het handig om hiervan gebruik te maken, maar het is niet verplicht.

Handreiking beoordelingskader overeenkomsten

De Belastingdienst heeft ook een Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA) gepubliceerd. In deze handreiking staan de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden. De Handreiking DBA kunt je zelf dus ook gebruiken om te kunnen voorspellen of de afspraken die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar maken gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Stappenplan

De Handreiking DBA bevat vier ‘stappen’ van beoordeling. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen van wet en jurisprudentie. Daarbij vormen de elementen ‘gezag’, ‘persoonlijke arbeid’ en ‘loon’ de rode draad. In de bijlagen bij de Handreiking DBA zijn enkele schema’s opgenomen (‘gezagsverhouding’ en ‘persoonlijke arbeid’). Waar nodig bevat het stappenplan een verwijzing naar een bijlage met een overzicht van de fictieve dienstbetrekkingen.

ALLE STAPPEN OP EEN RIJ:

+ STAP A Beoordelen gezagsverhouding
+ STAP B Beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid
+ STAP C Beoordelen verplichting om loon te betalen
+ STAP D Fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling


De Belastingdienst merkt wel op dat in concrete situaties een nadere verdieping nodig kan zijn aan de hand van de relevante rechtsbronnen, zoals wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

Belastingdienst om een beoordeling vragen

Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht. In gevallen waarin opdrachtgever en opdrachtnemer dit wensen bestaat de mogelijkheid om in vooroverleg een standpunt van de Belastingdienst te vragen. Dit neemt wel minimaal 6 weken in beslag. Kortom, het is goed om bedacht te zijn op de onbedoelde ‘overstap’ naar een arbeidsovereenkomst terwijl je een overeenkomst van opdracht beoogd. Dit kan fiscaal grote nadelige gevolgen voor je hebben. 

Heb je hulp nodig bij dit onderwerp, neem dan gerust contact op met een van de specialisten van het Arbeidsrechtkantoor.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie